Основні види та напрямки діяльності

 

Державне спеціалізоване підприємство “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” є експлуатуючою організацією, що здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ і забезпечення ядерної та радіоактивної безпеки, фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ.

 

Основними завданнями Підприємства є:

 

 • Реалізація в межах визначених повноважень, положень, завдань та заходів державних програм у сфері поводження з РАВ та підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження;
 • Забезпечення безпечного поводження з РАВ та відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) під час їх збирання, перевезення, зберігання, переробки та захоронення;
 • Організація проведення та координація проектних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт щодо розробки нових технологій поводження з РАВ, дезактивації та поводження з відпрацьованими ДІВ;
 • Виступати замовником або виконавцем зі створення виробництв для зберігання, переробки та захоронення РАВ, виготовлення дослідного і промислового устаткування для поводження з РАВ;
 • Проведення досліджень та експериментальних розробок щодо питань поводження з РАВ та дезактивації, виконання функцій науково-методичного, інформаційно-аналітичного та консультативного центру в цій галузі;
 • Виконання функцій регіонального центру обліку РАВ у зоні відчуження;
 • Проведення періодичної переоцінки безпеки сховищ для захоронення РАВ;
 • Науковий супровід проведення робіт зі створення та експлуатації виробництв із зберігання, переробки та захоронення РАВ;
 • Розроблення та впровадження у виробництво сучасних технологій і нового обладнання, створення потужностей для переробки, зберігання та захоронення відпрацьованих ДІВ та РАВ;
 • Вичення та вибір ділянок для майбутнього геологічного сховища (глибинного та на проміжній глибині). Передпроектні роботи зі створення геологічного сховища, розробка планів та програм робіт. Створення та розробка технологій, обладнання та інфраструктури майбутнього геологічного сховища.
 • Розробка, впровадження та контроль за реалізацією заходів щодо екологічно безпечного поводження з небезпечними відходами у місцях їх утворення та збереження
 • Фізичний захист ядерних установок та об’єктів поводження з РАВ та ДІВ
 • Охоронна діяльність. Надання послуг, пов’язаних з охороною власності юридичних і фізичних осіб та забезпеченням охорони транспортних засобів при транспортуванні РАВ територією України.
 • Провадження діяльності з державною таємницею.
 • Діяльність із забезпечення техногенної та радіаційної безпеки.

 

Підприємство, відповідно до покладених на нього завдань:

 

 • Проводить роботу зі збору, перевезення, пакування, контейнеризації, переробки, зберігання та/або захоронення відпрацьованих ДІВ та/або РАВ.
 • Проводить обробку речей та предметів, білизни, одягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами (дезактивація спецодягу), знезараження речей та предметів, спецодягу, засобів індивідуального захисту від залишків інших екологічно небезпечних речовин та відходів.
 • Проводить дезактивацію будівель, споруд і територій, забруднених радіоактивними речовинами.
 • Здійснює аналіз технічних проблем щодо питань поводження з РАВ.
 • Розробляє нові та вдосконалює діючі засоби дозиметричного і радіаційного контролю.
 • Розробляє та впроваджує систему радіаційного контролю при виконанні робіт щодо поводження з РАВ, визначенні характеристик радіоактивних матеріалів.
 • Здійснює пошук, систематизацію, збереження, виконання науково-технічного аналізу інформації про стан РАВ і сховищ для їх зберігання та захоронення.
 • Проводить діяльність на етапах будівництва, експлуатації та закриття сховищ для захоронення РАВ та ДІВ, а також об’єктів для поводження з РАВ, відповідно до ліцензій несе відповідальність за радіаційну та ядерну безпеку при будівництві, експлуатації, закритті об’єктів для захоронення РАВ у порядку, встановленому нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії.
 • Проводить проектування (конструювання), виготовлення обладнання та транспортних засобів, що призначені для поводження з РАВ.
 • Проводить випробування в умовах дослідно-промислового виробництва нового обладнання і технологій поводження з РАВ.
 • Проводить прогнозування негативних наслідків можливих аварійних ситуацій, реалізацію заходів щодо підвищення безпеки при поводженні з РАВ.
 • Проводить техніко-економічні розрахунки та техніко-економічні обґрунтування рішень у сфері поводження з РАВ.
 • Проводить роботи щодо звільнення з регулюючого контролю радіоактивних матеріалів.
 • Проводить діяльність з організації та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення недоторканості, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього.
 • Здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням на Підприємстві.
 • Здійснює проведення державних інвентаризацій РАВ і сховищ РАВ у зоні відчуження, заповнює і оновлює дані реєстраційних карток сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ, а також облікових карток РАВ; своєчасно подає інформацію до Головного інформаційно-аналітичного центру обліку РАВ.
 • Обстежує радіоактивно забруднені території та проводить аналіз екологічної безпеки місць накопичення РАВ, надає пропозиції щодо їх локалізації.
 • Бере участь у проведенні робіт з ліквідації радіаційних аварій на території України.
 • Проводить діяльність щодо збору, аналізу і систематизації інформації про відмову у роботі устаткування і помилкові дії персоналу.
 • Організовує навчання та підвищення кваліфікації персоналу та спеціалістів у сфері поводження з відпрацьованими ДІВ та РАВ, дезактивації.
 • Забезпечує проведення навчань працюючого персоналу діям у надзвичайних ситуаціях за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
 • Укладає з іншими юридичними та фізичними особами договори нам виконання робіт чи надання послуг, що стосуються діяльності Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням.
 • Забезпечує методично-ресурсне супроводження та інформаційно-аналітичну підтримку підприємств, установ і організацій щодо попередження, усунення аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій.
 • Проводить відповідні операції з металобрухтом, який утворився внаслідок господарської діяльності Підприємства.
 • Аналізує, узагальнює та впроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід щодо питань поводження з РАВ.
 • Здійснює зовнішньоекономічну діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ та відпрацьованими ДІВ, забезпечує у межах повноважень реалізацію міжнародних проектів та програм у сфері поводження з РАВ та іншими забрудненими  техногенними відходами.
 • Розробляє інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, здійснює видавничу діяльність з питань поводження з РАВ та іншими техногенними відходами.
 • Бере участь в межах повноважень у конференціях, семінарах, нарадах, комісіях тощо з питань поводження з РАВ, у тому числі організованими міжнародними установами та організаціями.
 • Є володільцем баз персональних даних та здійснює їх обробку з метою реалізації повноважень роботодавця у сфері трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
 • Організовує та проводить конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи, наради та інші заходи з питань поводження з РАВ та розробки нових перспективних технологій у цій сфері.
 • Розробляє і впроваджує ресурсозберігаючі та природоохоронні технології у сфері поводження з РАВ.
 • Проводить роботу зі зверненнями громадян, органів державної влади, підприємств та організацій з питань надання архівних довідок та відомостей щодо участі у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
 • Залучає фінансову допомогу для здійснення реалізації заходів у сфері поводження з РАВ, розробки заходів та впровадження нових технологій, налагодження зв’язків з інвесторами і потенційними партнерами.
 • Здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.
 • Усі види діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.